Privacy Statement COR

1. Introductie

De Centrale Ondernemingsraad verzamelt en verwerkt gegevens, dat is de kern van ons werk. Daarmee kunnen we de medewerkers op een juiste manier van dienst zijn. Met al die gegevens gaan wij integer om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In dit privacy statement laten we zien met welk doel we gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn. Dit privacy statement kan ook wijzigen. In dat geval informeren wij u daarover op onze (web)site.

De Centrale Ondernemingsraad heeft op dit gebied te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De leiding over de Centrale Ondernemingsraad is belegd bij de voorzitter. Hij is zoals we dat noemen, de verwerkingsverantwoordelijke. De voorzitter bepaalt met welk doel en met welke middelen, hoe en welke gegevens worden verwerkt.

De Centrale Ondernemingsraad kan niet alle verwerkingen van gegevens zelf uitvoeren. Soms besteden wij dit uit aan een andere partij: de verwerker. Om ervoor te zorgen dat deze verwerker voldoet aan de privacywet- en regelgeving en de beleidsnormen van de Centrale Ondernemingsraad, stellen we in die gevallen een verwerkersovereenkomst op.

3. Waarvoor verwerkt de Centrale Ondernemingsraad persoonsgegevens?

In de wet staat dat persoonsgegevens rechtmatig moeten worden verwerkt. Als Centrale Ondernemingsraad hebben wij te maken met de AVG voor het verwerken van gegevens voor onze interne bedrijfsvoering, zoals de personeelsadministratie, medewerkerscontacten, klachtenafhandeling, ICT-voorzieningen en communicatie.

4. Autorisaties en informatiebeveiliging

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De handelingen van medewerkers in systemen worden gelogd. We houden bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. De AVG verplicht logging weliswaar niet, maar legt wel de nadruk op verantwoording en documentatie over verwerkingen.

De Centrale Ondernemingsraad neemt passende maatregelen – technisch en organisatorisch – om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Bewaartermijnen

In de AVG staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Persoonsgegevens mogen we niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van met welk doel de gegevens zijn verzameld. Soms gelden er andere wetten die een specifieke bewaartermijn vaststellen.

6. Verwijderen en vernietigen

De AVG maakt geen onderscheid tussen verwijderen en vernietigen en spreekt alleen van vernietigen. We mogen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Daarna moeten we ze vernietigen. Hoe lang we de gegevens bewaren verschilt per geval.

 

7. Delen van gegevens

Indien persoonsgegevens niet verder worden verwerkt, moet worden gekeken of het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Dit houdt in dat het nieuwe doel niet te veel van het oorspronkelijke doel mag afwijken. In sommige gevallen moet de betrokkene echt toestemming geven.

8. Rechten van betrokkenen

De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft een aantal rechten, zoals het recht op:

  • inzage
  • rectificatie
  • gegevenswissing/vernietiging
  • beperking van de verwerking van gegevens
  • overdraagbaarheid (alleen AVG)
  • bezwaar/beroep

We hebben als Centrale Ondernemingsraad de plicht om u te informeren over de verwerkingen van uw gegevens. Daarnaast stellen wij u op de hoogte als er is voldaan aan uw verzoek van rectificatie of gegevenswissing of de beperking van de verwerking van gegevens.

Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Als u van mening bent dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen waarin u aangeeft wat er gewijzigd moet worden.
Zie hiervoor ook punt 12.

9. Toezicht

9.a. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
De politie heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens: functionaris-gegevensbescherming@politie.nl
Telefoonnummer 0900-8844

9.b. Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die toezicht houdt op de toepassing van de privacywetgeving. Wie klachten heeft over het gebruik van persoons- of politiegegevens door de politie kan bij de AP terecht.

Zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

10. Waarom wil de Centrale Ondernemingsraad op deze website uw persoonsgegevens weten?

In de formulieren op Centrale Ondernemingsraad.nl wordt standaard gevraagd naar uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Alle velden zijn optioneel, het is dus niet verplicht om uw persoonsgegevens in te vullen. Voor het e-mail adres is een uitzondering gemaakt. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wil de Centrale Ondernemingsraad contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld om u een vraag te kunnen stellen en natuurlijk om antwoord te kunnen geven als u zelf een vraag hebt gesteld.

Uw internetprovider stuurt automatisch uw IP adres mee met het formulier dat u via Centrale Ondernemingsraad.nl verstuurt.

11. Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelt de Centrale Ondernemingsraad anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd, zodat de bezoeker gezochte informatie zo gemakkelijk mogelijk kan vinden. Daarnaast kan de Centrale Ondernemingsraad door de webstatistieken haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Ook wordt gebruikgemaakt van cookies.

12. Vragen over het gebruik van uw gegevens

Heeft u vragen over het gebruik van persoonsgegevens? Dien een schriftelijk verzoek in bij de Centrale Ondernemingsraad. Stuur hierbij wel een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee ter verificatie van uw identiteit. Uw foto en BSN mag u afschermen.

Postadres:
Centrale Ondernemingsraad
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

T: 06 - 31992269
E: centrale-ondernemingsraad@politie.nl
Contactformulier

Privacy Statement pdf.