Uitslag dialoog C2000 en reactie op ingelaste ‘freeze’

Gepubliceerd op: 08-04-2020
Sinds de invoering van het nieuwe communicatiesysteem C2000 kampt het met grote problemen. Om de kern van die problemen aan te pakken is de Centrale Ondernemingsraad (COR), onder voorwaarden, akkoord gegaan met een ingelaste ‘freeze’. Ook is de uitslag bekend van de digitale dialoog die begin maart gehouden is onder alle medewerkers van de GGP.

Life-line
Een goed communicatie systeem is de ‘life-line’ voor collega’s op straat. Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen vraagt de COR keer op keer aandacht voor dit dossier. Het kan niet zo zijn dat politiemedewerkers of burgers gevaar lopen omdat C2000 niet deugt.

Freeze
Tijdens een COR-vergadering heeft de bestuurder aangekondigd dat de kern van de C2000 problemen gaat worden aangepakt. Het is de bedoeling dat er een zogenaamde ‘freeze’ wordt ingelast. In deze periode, die duurt tot 1 juli a.s., worden geen incident aanpassingen aan het systeem gedaan. Technici gaan aan de slag om in de kern van C2000 tot structurele oplossingen te komen. De leverancier van C2000 krijgt deze maanden de mogelijkheid het systeem aan te passen, te stabiliseren en te testen zodat die weer werkbaar wordt.
Omdat een dergelijke actie consequenties heeft, heeft de COR ingestemd met de ‘freeze’ onder de volgende voorwaarden:

 • het oude netwerk van C2000 wordt niet ontmanteld maar blijft volledig in stand en wordt onderhouden
 • er komt een goed alternatief én dedicated communicatiemiddel dat voorzien is van een deugdelijke noodknopvoorziening, waardoor de veiligheid van onze collega's wordt geborgd
 • er 2000 extra smartphones worden aangeschaft die speciaal zijn ingericht om te kunnen werken met de zogenaamde push-to-talk app, inclusief een aparte noodknopvoorziening.
 • alle extra kosten komen niet ten laste van de potitiebegrotinq
 • er een evaluatie zal plaatsvinden waarin de COR de gelegenheid krijgt om evaluatieonderwerpen aan te dragen.

Deze voorwaarden staan in de officiële brief de COR heeft gestuurd aan de bestuurder.

Uitslag dialoog: Ruim 80% collega’s GGP ervaart problemen met C2000
Om een beter beeld te krijgen van de problemen die collega’s ervaren met C2000 heeft de COR samen met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) begin maart een digitale dialoog uitgezet onder alle collega’s van het gebiedsgebonde politiewerk (GGP). Alle resultaten worden gedeeld met de leverancier van het systeem zodat ze kunnen worden gebruikt om tot de kern van de problemen te komen.


Statistieken
11 dagen lang konden 30277 GGP collega’s reageren op de dialoog. In totaal hebben 4647 collega’s deelgenomen, wat neer komt op een reactiepercentage van 15,3%.
Een fors aantal van 86,8% procent geeft aan problemen te ervaren met het nieuwe C2000. Collega’s in Oost-Brabant, Limburg en Zeeland-West-Brabant ervaren, verhoudingsgewijs, de meeste problemen. Andere eenheden hebben ook zeker last van het haperende netwerk. Die percentages liggen alleen net iets lager.

Wanneer werkt C2000 niet goed?
Op de vraag: wanneer werkt C2000 niet goed? Konden collega’s verschillende tijdblokken aangeven waarin zij de meeste problemen ervaarden. Eigenlijk worden er altijd problemen ervaren, maar in de periode van 12.00 uur tot en met 20.00 uur zijn ze het grootst.

Omstandigheden slechte werking
Onder welke omstandigheden het nieuwe C2000 niet goed werkt was ook een vraag die we de collegahebben voorgelegd. Hier kwamen verschillende antwoorden op binnen. Hieronder een greep uit de lange lijst van reacties:

 • alle omstandigheden
 • in grote gebouwen
 • slecht weer
 • In bureau
 • in buitengebieden werkt het slecht
 • tussen hoge gebouwen en in landelijke gebied
 • vooral als het druk is valt het bereik soms helemaal weg, komen statussen niet binnen en heb je te maken met halve berichtgeving
 • tijdens het verplaatsen valt het het meest op.

Waar melden?
Op de vraag: als C2000 niet goed werkt, weet ik bij wie ik dat moet melden, reageerde 74,8% van de respondenten positief.
De groep van 26,2% die niet weet waar hij/zij dit moet melden, geeft onder andere aan dat ze bijvoobeeld onbekendheid zijn met de procedure of niet weten waar iets staat op intranet of echt geen idee hebben.

Informatiepositie
Als laatste wilde we weten of je goed wordt geïnformeerd over de stand van zaken van C2000 en daarbij de stappen die worden gezet ter verbetering van het systeem. Van de ondervraagde geeft 59,9% aan dat zij niet goed worden geïnformeerd. Daarentegen vindt 40,1% dat zij voldoende op de hoogte worden gehouden.
Het is wel duidelijk dat er nog genoeg haken en ogen zitten aan het C2000 systeem. Zo valt er bijvoorbeeld nog veel winst te behalen in de communicatie naar collega’s.

Vervolg
De informatie uit de digitale dialoog wordt gebundeld en aangeboden aan minister Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.

Zodra wij meer nieuws hebben delen we dit uiteraard met jullie!

Wilt u een reactie plaatsen op dit bericht? Raadpleeg dan ons contactformulier. Contactformulier